PyCon CZ

PyCon CZ 23
15–17 September
Prague

Privacy Policy

Note: This is a layman’s translation provided for your convenience.
Please see the Czech version below for the full terms, and contact us if you have any questions.

Handling of personal information

You authorize Pyvec, z.s., based in Drtinova 10/557 15000 Praha 5, IČO: 22746668, registered in the registry at the Municipal Court in Prague, section B, document 24180 (“Data Controller”) to handle the following personal information according to Czech law 101/2000 in connection with the conference “PyCon CZ” (“Event”) for the purposes and for the period of time specified below.

You can revoke this agreement at any time by sending an e-mail or letter to the Data Controller.

Newsletter

Subscribed via the website https://cz.pycon.org

data type

E-mail address

purpose

sending newsletters with information about the Event (several times a year)

data retention

unlimited
(one-click unsubscribe available)

Talk and workshop submissions

Using Call for Proposals (CfP) form

data types

Full name,
any other information you voluntarily provide in the form

purpose

evaluation and selection of talks and workshops for the Event

data retention

until 1 Dec 2024

data types

E-mail address,
Full name

purpose

sending information about selection outcome
sending information about the possibilities of applying in the following years

data retention

unlimited
(one-click unsubscribe available)

Financial Aid grant requests

data types

E-mail address,
Full name,
any other information you voluntarily provide in the form

purpose

evaluation of the eligibility for the grant

data retention

until 1 Dec 2024

Event Attendees (ticket holders)

data types

E-mail address, Full name, any other information you voluntarily provide when registering tickets for the Event

purpose

sending information about the event, printing conference badges, sending requests for feedback after the Event and anything else necessary for the organization of the Event

data retention

until 1 Dec 2024

data types

Photographs, video and audio recordings

purpose

Promotion of the Event on the website https://cz.pycon.org and in other media such as, but not limited to, https://youtube.com

data retention

unlimited

The Data Controller handles the personal information. The information will also be processed by:

 • Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA
 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
 • rixx.de software development (Tobias Kunze, Mühlenbecker Weg 1, 16515 Oranienburg, Germany)

According to Czech law, you have the right to:

 • Revoke your agreement at any time
 • Demand information on which personal information about you we handle, and explanation about such handling
 • Demand access to this information and request that we correct or update it
 • Demand that we delete your personal information
 • In case of doubts about our handling of the data, contact us or the Czech Office for personal data protection (https://www.uoou.cz/en/)

Zpracování osobních údajů

Udělujete souhlas spolku Pyvec z.s., se sídlem Drtinova 10/557 15000 Praha 5, IČO: 22746668, zapsanému v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24180 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona 101/2000 zpracovával následující osobní údaje v souvislosti s konferencí „PyCon CZ“ (dále Akce) k účelům a po dobu, která je uvedena dále.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Newsletter

Ke kterému se přihlašujete přes webové stránky https://cz.pycon.org

typ údaje

e-mail

účel

zasílání novinek s informacemi o Akci (několikrát ročně)

doba zpracování

neomezeně
(s možností odhlášení kliknutím)

Přihlašování přednášek a workshopů

Přes formulář „Call for Proposals (CfP)“

typy údajů

jméno a příjmení,
jakékoli další údaje, které nám ve formuláři dobrovolně poskytnete

účel

hodnocení a výběr přednášek a workshopů pro Akci

doba zpracování

do 1. 12. 2024

typy údajů

e-mail,
jméno a příjmení

účel

zaslání informací o výsledku výběru,
zaslání informací o možnostech přihlášení v dalších ročnících Akce

doba zpracování

neomezeně
(s možností odhlášení kliknutím)

Žádosti o grant „Financial Aid“

typy údajů

e-mail,
jméno a příjmení,
jakékoli další údaje, které nám ve formuláři dobrovolně poskytnete

účel

vyhodnocení nároku na udělení grantu pro účastníky Akce

doba zpracování

do 1. 12. 2024

Účastníci Akce (držitelé lístků)

typy údajů

e-mail, jméno a příjmení, jakékoli další údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci vstupenky na Akci

účel

zasílání informací k akci, tisk visaček a vše další nutné pro realizaci Akce, zaslání žádosti o zpětnou vazbu po skončení Akce

doba zpracování

do 1. 12. 2024

typy údajů

fotografie a obrazové nebo zvukové záznamy

účel

propagace Akce na webových stránkách https://cz.pycon.org a v dalších médiích například, ale nejen, na https://youtube.com

doba zpracování

neomezeně

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje budou dále zpracovávat:

 • Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA
 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)
 • rixx.de software development (Tobias Kunze, Mühlenbecker Weg 1, 16515 Oranienburg, Germany)

Podle zákona máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.